fbpx
NAJBLIŻSZY PUNKT:
SPRAWDŹ »
deszcz1

 

Skąd się bierze nadmiar wody deszczowej na działce? Deszcz o natężeniu 20mm wsiąka w przypadku gruntów przepuszczalnych w ciągu 20 sekund, w przypadku gruntów słabo przepuszczalnych może to zająć nawet ponad 30 minut. Gdy grunty są gliniaste woda nie wsiąka wcale, a odparowuje i może to trwać nawet tydzień! Dodatkowo każda powierzchnia utwardzona (dach, podjazd, ścieżka) spowoduje ograniczenie powierzchni wsiąkania w wyniku czego kałuże są większe i dłużej wsiąkają.

Dlatego właściwe zagospodarowanie wody deszczowej na posesji czy w ogrodzie  jest bardzo ważne. Może być rozumiane jako:

– rozsączanie wody deszczowej do gruntu (do zastosowania w gruntach przepuszczalnych i przy niskim poziomie wody gruntowej). Służą do tego skrzynki retencyjno-rozsączające Wavin AquaCell, dzięki którym powstają podziemne obszary magazynowania wody, a następnie woda deszczowa wsiąka w grunt

– gromadzenie wody deszczowej i jej wtórne wykorzystanie np. do podlewania ogrodu w okresach bezdeszczowych

– odprowadzenie wody do istniejącej kanalizacji.

Zbieranie wody deszczowej

Proces zagospodarowania wody deszczowej zaczyna się od zbierania wody. Firma Wavin posiada wiele systemów służących do zbierania wody deszczowej. Są to systemy rynnowe Kanion, drenaż opaskowy oraz wpusty deszczowe.

Rynny

System rynnowy Kanion – umożliwia efektywne zebranie wód deszczowych z dachów obiektów o różnej wielkości od altan i garaży, domów jedno- i wielorodzinnych. Oferowany jest w czterech rozmiarach rynny (75, 100, 130, 160 mm), czterech średnicach rury spustowej (50, 75, 90, 110 mm) oraz kolorach: brązowym, białym, czarnym, grafitowym i ceglastoczerwonym*. Bogaty asortyment kształtek i elementów uzupełniających umożliwia łatwy montaż i dopasowanie systemu do najbardziej skomplikowanej konstrukcji dachu.

* tylko Kanion 130/90

Więcej na temat systemów rynnowych kliknij tutaj Kanion

deszcz2Drenaż opaskowy

Brak drenażu opaskowego naraża budynek na szkody wyrządzane przez wody gruntowe lub wody deszczowe, które polegają na:

– zalewaniu pomieszczeń podziemnych (piwnic)

– zawilgoceniu ścian budynku,

– przemieszczaniu wilgoci pod wpływem temperatury.

Drenaż opaskowy zalecany jest w przypadku gdy:

– badania wykazują wysoki poziom wody gruntowej

– w trakcie wykonywania wykopu pod fundamenty budynku pojawi się woda gruntowa

– zachodzi obawa, że nieprzepuszczalny grunt wokół budynku spowoduje zawilgocenie jego ścian przez brak odpływu wody deszczowej

– dom budowany jest na zboczu lub w bliskiej odległości od niego

Uwaga! Warunki zastosowania drenażu powinien określić projekt. Dobór i ułożenie drenażu zaleca się powierzyć specjaliście. Dla warunków standardowych układa się do w sposób następujący.

Wpusty

Wpusty deszczowe służą do zbierania wody powierzchniowych z terenów utwardzonych, chodników, dróg. Dla małych  powierzchni odwadnianych z przedziału do 300 m2 można zastosować wpusty o powierzchni wlotowej 2,3-4 dm2 z odpływem dn 160 mm i osadnikiem o pojemości 30, (60 dm3). Takie wymiary ma wpust oparty na studzience o średnicy wewnętrznej dn 315. Dla powierzchni odwadnianych z przedziału 300-700 m2 powinno się zastosować wpusty o powierzchni wlotowej 9-10 dm2 z odpływem dn 200 mm i osadnikiem o pojemości 70, (100, 200 dm3). Tutaj zastosowanie znajdą wpusty oparte na studzience o średnicy dn 425 i dn 600.

W nawierzchniach utwardzonych zlokalizowanych w obszarach ruchu pieszego oraz parkingach przeznaczonych tylko dla samochodów osobowych stosuje się zwieńczenia w klasie B125. W pozostałych miejscach obciążenia ruchem wpusty klasy D400.

Pod wpustami przewiduje się wiaderka do zatrzymywania zanieczyszczeń pływających

 

Gdzie odprowadzić wodę deszczową ?

Zazwyczaj odbiornikiem zebranej wody deszczowej jest kanalizacja. Co jednak w przypadku gdy takiej możliwości nie ma. Wtedy jedynym rozwiązaniem jest zagospodarowanie wody na własnej działce.

Jeżeli wybierzemy rozsączanie wody deszczowej w oparciu o skrzynki retencyjno-rozsączające Wavin AquaCell należy pamiętać o wykonaniu badań geologicznych w miejscu posadowienie systemu zagospodarowania wody deszczowej. Odwiert powinien być przeprowadzony minimum o 1 metr głębiej niż dno systemu. Wcześniejsze badania pozwolą na uniknięcie błędów spowodowanych nietrafnym wyborem systemu rozsączającego w gruntach nieprzepuszczalnych lub przy wysokim lub zmiennym poziomie wody gruntowej. W zależności od rodzaju i wytrzymałości skrzynek na obciążenia statyczne i dynamiczne zbiorniki ze skrzynek retencyjno-rozsączających mogą być montowane w terenie zielonym, jak i po chodnikami czy podjazdami. Przy budowie takiego zbiornika należy uwzględnić wymagane minimalne odległości od innych obiektów na terenie posesji oraz ocenić warunki gruntowo-wodne oraz wielkość zlewni.

Minimalne odległości skrzynek retencyjno – rozsączających od budynku:

  • 2,0 m – budynek z izolacją
  • 5,0 m – budynek bez izolacji

 

Zalecana minimalna odległość posadowienia dna skrzynek retencyjno – rozsączających od poziomu wody gruntowej min. 1,0 m.

Minimalne odległości skrzynek retencyjno-rozsączajacych od innych elementów otoczenia, w tym  infrastruktury podziemnej:

  • 3 m od drzew
  • 2 m od granicy działki, drogi publicznej, chodnika lub ulicy
  • 1,5 m od rurociągów gazowych i wodociągowych
  • 0,8 m od kabli elektrycznych
  • 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych
  • 30 m od studni

 

Układy retencyjno-rozsączające dla pojedynczych posesji nie wymagają zazwyczaj możliwości inspekcji i czyszczenia. Zazwyczaj  wystarczające jest zamontowanie  przed zbiornikiem retencyjno-rozsączającym studzienki z filtrem. Dobrze dobrany i eksploatowany układ podczyszczenia, zapewnia długotrwałą i efektywna pracę systemu rozsączania. Zaleca się aby czyszczenie takiego układu przeprowadzać minimum 2 razy w roku (w okresie wiosennym i po letnich burzach).

Firma Wavin dostarcza pakiety skrzynkowe AquaCell, zawierające wszystkie elementy potrzebne do ułożenia modułu skrzynkowego. W miarę potrzeb pakiety można łączyć, zwiększając retencję układu.

Wielkość zastosowanego układu zależy od powierzchni zlewni (np. dachu), którą odwadniamy, rodzaju gruntu – mniejsza będzie gdy grunty są dobrze przepuszczalne, większa gdy mówimy o piaskach drobnych czy piaskach gliniastych.

© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone | Zbieranski.pl