Polityka prywatności

 • Postanowienia ogólne
 • Cel i zakres zbierania danych
 • Podstawa przetwarzania danych
 • Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 • Podanie danych
 • Zamieszczanie komentarzy w artykułach
 • Skutek nie podania danych
 • Pliki „Cookies”
 • Okres przetwarzania
 • Bezpieczeństwo danych
 • Twoje uprawnienia
 • Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych
 • Postanowienia końcowe
 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Administrator danych – Bogusław Zbierański, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BOGUSŁAW ZBIERAŃSKI, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 6560002322, nr REGON 290372219, Tarnawa 29, 28-340 Sędziszów, adres poczty elektronicznej: biuro@zbieranski.pl, dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą.
  • Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   • przetwarzane zgodnie z prawem,
   • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 • CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
  • Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
   • kontaktowania się z usługobiorcą (klientem)
   • celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej zbieranski.pl
   • celów marketingowych (Newsletter)
  • Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
   • Imię i nazwisko,
   • Data urodzenia,
   • Adres,
   • Adres e-mail,
   • Numer telefonu,
  • Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
   • Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
   • Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
   • Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  • Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.
 • PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
  • Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
  • Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
   • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
   • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  • Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b).
  • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na: przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych oraz badaniu satysfakcji klientów
 • PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
  • Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  • Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  • W celu realizacji uprawnień, o któych mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro@zbieranski.pl
 • PODANIE DANYCH
  • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy’
 • SKUTEK NIE PODANIA DANYCH
  • W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
  • – brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie
 • ZAMIESZCZANIE KOMENTARZY W ARTYKUŁACH
  • Jeśli zdecydujesz się zostawić komentarz we wpisach – jego treść może zostać opublikowana pod wpisem. To samo dotyczy innych treści, które publikujesz pod wpisami.
   Część Twoich danych, takich jak:
   – imię lub nick
   będzie widoczna dla innych użytkowników we wpisach.
 • PLIKI „COOKIES”
  • Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  • Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  • W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
   • sesyjne
   • stałe
   • analityczne
   • „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
   • „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   • „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
  • Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • OKRES PRZETWARZANIA
  • Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
   – przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
   – cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
   – zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
  • – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 • BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
  • Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
 • TWOJE UPRAWNIENIA
  • Przysługuje Ci prawo żądania:
   – dostępu do Twoich danych osobowych
   – ich sprostowania
   – usunięcia
   – ograniczenia przetwarzania
   – przeniesienia danych do innego administratoraA także prawo:
   wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
   – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
   – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniegoSkontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
   Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.
 • USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
  • Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:
   – podmiot zapewniający system mailingowy
   – podmiot zapewniający usługi marketingowe
   – portale społeczniościowe
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  • Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 • KLAUZULA INFORMACYJNA
 • Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1
  informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHU Bogusław Zbierański z siedzibą
  Tarnawa 29, 28 – 340 Sędziszów., NIP 656-000-23-22, adres e-mail
  biuro@zbieranski.home.pl, numer telefonu 41-38-12-537.
  2. Administrator nie ma obowiązku wyznaczać Inspektora Ochrony Danych.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na
  Administratorze.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
  uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym
  przepisów archiwalnych.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów
  przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  – dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
  przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i
  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych
  Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
  podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
  w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  osobowych.